Noves instal·lacions d'aigua, gas, electricitat, calefacció i climatització.

 

Reformes i manteniment d'instal·lacions d'aigua, gas, electricitat i calefacció.

Legalització d'instal·lacions existents d'aigua, gas, electricitat, calefacció i climatització.

 

Actualització d'instal·lacions existents adaptant-les a la normativa vigent en cada un dels reglaments.

 Estudi de tarifes elèctriques.

 

Optimització de la contractació, en funció del tipus de servei de la instal·lació. Amb la finalitat de reduir costos elèctrics, es poden optimitzar els consums, revisant tant la potència real contractada, com la tarifa elèctrica aplicada, el qual pot repercutir en una disminució molt important dels esmentats costos.

 Contractes de manteniment per locals de pública concurrència (teatres, comunitats, pàrkings,...)

 

Extensió del contracte de manteniment que estableix la nova RBT amb l'empresa col·laboradora de la generalitat ICICT. Realització de dues revisions anuals generant un informe de l'estat de la instal·lació al client que consta de mesura d'aïllaments, mesura de les resistències a terra, estat de l'enllumenat d'emergència, verificació dels magnetotèrmics i diferencials, test dels contactors i dels motors d'extracció que puguin existir.

Si vols més informació: sol·licita-la aquí

 Instal·lacions d'aigua i gas

Reformes de banys i cuines amb els materials de les primeres màrques.

Sistemes de producció d'aigua calenta sanitària.

Instal·lacions de reg automàtic.